Consultant

مشاوره

به نظر می رسد برای حصول بهترین نتیجه در انجام کیسهای پروتزی همفکری تیم دندانپزشک و دندانساز مهمترین اصل باشد ،این نکته ی بسیار مهم در طول ۳۲ سال فعالیت اینجانب و همکاری با تعداد کثیری از دندانپزشکان محترم و همچنین همکاری و آموزش در دانشگاه های معتبر و گذراندن کورسهای متعدد بر بنده ثابت گردیده و بسیاری از مشکلات پیش رو با با همفکری و مشاوره با یکدیگر مرتفع گردیده است .لذا در این بخش شما همکاران عزیز میتوانید در مورد هر نوع کیس در هر مرحله ای (ثابت متحرک- ایمپلنت زیبایی و ارتدنسی) با مجموعه ما ارتباط گرفته و در آن رابطه سوالات خود را مطرح نمایید

برخی از موارد⚀

تقدم و تاخر انجام مراحل پروتزی🔶️

مواد و متریال (کدام ماده برای کدام کیس 🔶️
(پروتزی بهتر است

تکنیکهای کمکی و جانبی🔶️
برای انجام دقیق تر کارها

استفاده از ابزارهای خاص و جدید برای انجام
دقیق تر کارها

استفاده از تکنولوژیهای خاص و جدید برای انجام دقیق تر کارها

درخواست مشاوره در حضور بیمار🔶️

انجام عکاسی حرفه ای🔶️

و مواردی دیگر🔶️